Graham’s Blog – The Thorpe Half-Marathon (25.02.2018)